หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะล่าง
อักษรล้านนา
กะล่างฯ
เทียบอักษรไทย
[กะล่าง]
ความหมาย

น.ใต้ถุนบ้าน,ข้างล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะล่าง (กะล่างฯ)