หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะบี้ ออกเสียง กะบี้
อักษรล้านนา
กะบี้
เทียบอักษรไทย
[กะบี้]
ความหมาย

น.แมลงปอ คนเมืองในแต่ละท้องถิ่นเรียกไม่เหมือนกัน เช่น ''ก่ำบี้ ก๋ำบี้ กะบี้ อี่บี้''; ดู...ก่ำบี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะบี้ (กะบี้)