หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะตำ
อักษรล้านนา
กทำฯ,กํทฯา
เทียบอักษรไทย
[กะทำ]
ความหมาย

ก.กระทำ,ทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะตำ (กทำฯ,กํทฯา )