หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอยผ่อเต๊อะ
อักษรล้านนา
คอฯยฯผํอฯเทิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[คอยผ่อเทอะ]
ความหมาย

ก.คอยดูต่อไปเถิด,โปรดพิจารณาดูเถิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอยผ่อเต๊อะ (คอฯยฯผํอฯเทิอฯะ )