หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กอบ
อักษรล้านนา
กอฯบ
เทียบอักษรไทย
[กอบ]
ความหมาย

ก.เอามือทั้งสองข้างรวบสิ่งของเข้าอยู่ในอุ้งมือแล้วยกขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอบ (กอฯบ)