หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอดเกี้ยว
อักษรล้านนา
กอฯดก้ยฯว
เทียบอักษรไทย
[กอดเกี้ยว]
ความหมาย

ว.สัมผัสเชื่อมโยงกัน ใช้กับคำประพันธ์ร้อยกรองเช่น คร่าว โคลง ซอ ฉันท์ กาพย์ กลอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอดเกี้ยว (กอฯดก้ยฯว)