หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กองหา
อักษรล้านนา
คอฯงหา
เทียบอักษรไทย
[คองหา]
ความหมาย

ก.ตั้งใจรอคอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กองหา (คอฯงหา)