หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอกหนัง
อักษรล้านนา
กอฯกหันฯง
เทียบอักษรไทย
[กอกหนัง]
ความหมาย

น.มะกอกชนิดที่ใช้น้ำจากผลสุกปรุงอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอกหนัง (กอฯกหันฯง)