หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว๋างฟานต๋ายเหล่าเก่า
อักษรล้านนา
กวฯางฯฟานฯตายฯเหั่ลฯาเกั่า
เทียบอักษรไทย
[กวางฟานตายเหล่าเก่า]
ความหมาย

สำ.กวางและเก้งมักจะกลับมาตายยังป่าที่อยู่เดิม เช่น สามีมักจะกลับมาอยู่กับภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๋างฟานต๋ายเหล่าเก่า (กวฯางฯฟานฯตายฯเหั่ลฯาเกั่า)