หน้าหลัก
กว๋างฟานต๋ายเหล่าเก่า
กวฯางฯฟานฯตายฯเหั่ลฯาเกั่า
[กวางฟานตายเหล่าเก่า]

สำ.กวางและเก้งมักจะกลับมาตายยังป่าที่อยู่เดิม เช่น สามีมักจะกลับมาอยู่กับภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว๋างฟานต๋ายเหล่าเก่า (กวฯางฯฟานฯตายฯเหั่ลฯาเกั่า)