หน้าหลัก
กว้างลึ้ง
กว้างลึ้ง
ก้วฯางฯลึ้งฯ
[กว้างลึ้ง]

ว.กว้างและโล่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว้างลึ้ง (ก้วฯางฯลึ้งฯ)