หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว้างลึ้ง
อักษรล้านนา
ก้วฯางฯลึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[กว้างลึ้ง]
ความหมาย

ว.กว้างและโล่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว้างลึ้ง (ก้วฯางฯลึ้งฯ)