หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว้าง
อักษรล้านนา
ก้วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[กว้าง]
ความหมาย

น.เรียกด้านสั้นที่คู่กับด้านยาวว่า ด้านกว้าง ว.ไม่แคบ เช่น ใจกว้าง ห้องกว้าง,ขยายออกไป เช่น แผ่กว้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว้าง (ก้วฯางฯ)