หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว่าเจ้น
อักษรล้านนา
ก่วฯาเช่นฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่าเช่น]
ความหมาย

ว.เกินขนาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่าเจ้น (ก่วฯาเช่นฯ)