หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว่างเหล้นก้น
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯเห้ลฯรก้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่างเล่นก้น]
ความหมาย

ก.อาการที่กว่างใช้ขาหลังทั้งสองเช็ดก้นไปมา แสดงว่ากว่างมีอารมณ์ดี ร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะชน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างเหล้นก้น (ก่วฯางฯเห้ลฯรก้฿นฯ)