หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว่างอี่หลุ้ม
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯอี่หุ้ลฯม
เทียบอักษรไทย
[กว่างอี่หลุ้ม]
ความหมาย

ดู...กว่างแม่อู้ด

ออกเสียงล้านนา
กว่างแม่อู้ด
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯแม่อู้ด
เทียบอักษรไทย
[กว่างแม่อู้ด]
ความหมาย

น.กว่างตัวเมีย ไม่มีเขา กว่างอี่หลุ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างอี่หลุ้ม (ก่วฯางฯอี่หุ้ลฯม)