หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กว่างกีม
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯคีมฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่างคีม]
ความหมาย

น.กว่างที่มีเขาสองข้างยาวเท่ากัน ยื่นออกจากหัวในแนวระดับคล้ายคีมตัดเหล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างกีม (ก่วฯางฯคีมฯ)