หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว่างกิ๋โมง
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯกิโม฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่างกิโมง]
ความหมาย

น.ชื่ออีกอย่างหนึ่งของกว่างกิ๋จ๊าง; ดู...กว่างกิ๋จ๊าง

ออกเสียงล้านนา
กว่างกิ๋จ๊าง
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯกิช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่างกิช้าง]
ความหมาย

น.กว่างที่มีลำตัวใหญ่เหมือนกว่างตัวใหญ่ทั่วไป แต่ที่มีเขาสั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างกิ๋โมง (ก่วฯางฯกิโม฿งฯ)