หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว่างกะทิง
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯระฯกทิงฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่างกระทิง]
ความหมาย

น.ชื่อกว่างชนิดหนึ่ง มี ๓ เขา ด้านล่าง ๑ เขา ด้านบนมีสองเขา ปลายแหลมไม่เป็นง่าม รูปร่างลักษณะคล้ายกว่างโซ้ง; ดู...กว่างโซ้ง

ออกเสียงล้านนา
กว่างโซ้ง
อักษรล้านนา
ก่วฯางฯโซ้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กว่างโซ้ง]
ความหมาย

น.กว่างตัวผู้ ตัวโตเขายาว นิยมเอามาชนกัน; ดู...จนกว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่างกะทิง (ก่วฯางฯระฯกทิงฯ)