หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กว่า
อักษรล้านนา
ก่วฯา
เทียบอักษรไทย
[กว่า]
ความหมาย

ก.ไป,เลย,ล่วง,ล่วงเกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กว่า (ก่วฯา)