หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวี้
อักษรล้านนา
คี่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ควี่]
ความหมาย

ก.คลี่ - คลาย,บาน,แย้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวี้ (คี่วฯ)