หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวานจ๊าง
อักษรล้านนา
ควฯาฯนฯช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ควานช้าง]
ความหมาย

น.ควาญช้าง - ผู้เลี้ยงดูช้าง,ผู้บังคับช้างทำงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวานจ๊าง (ควฯาฯนฯช้างฯ)