หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวาน
อักษรล้านนา
ควฯาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ควาน]
ความหมาย

น.ควาญ - ผู้เลี้ยงและขับขี่ช้าง,คนบังคับช้างหรือสัตว์อื่นๆ เช่น ม้าควาย วัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวาน (ควฯาฯนฯ)