หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวั๋ะเข้า
อักษรล้านนา
กัวฯะ
เทียบอักษรไทย
[กัวะเข้า]
ความหมาย

น๑.กระบะที่ใช้คนข้าวเหนียวนึ่ง น๒.สำรับอาหาร;ขันโตก,สะโตก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๋ะเข้า (กัวฯะ)