หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวั๋ด
อักษรล้านนา
กัวฯด
เทียบอักษรไทย
[กวัด]
ความหมาย

ก.จับวัตถุให้ปลายตั้งขึ้น แล้วปัดไปมา,สบัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวั๋ด (กัวฯด)