หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กวมแลง
อักษรล้านนา
ควฯมแลงฯ
เทียบอักษรไทย
[ควมแลง]
ความหมาย

น.เวลาอาหารเย็น ว.กำลังรับประทานอาหารเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวมแลง (ควฯมแลงฯ)