หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวมหนาว
อักษรล้านนา
ควฯมหนฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ควมหนาว]
ความหมาย

น.ชเวงเวลาหน้าหนาว,เวลาที่อากาศหนาวเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวมหนาว (ควฯมหนฯาวฯ)