หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กวมตอน
อักษรล้านนา
ควฯมทอฯร
เทียบอักษรไทย
[ควมทอน]
ความหมาย

น.เวลาอาหารกลางวัน ว.กำลังรับประทานอาหารกลางวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวมตอน (ควฯมทอฯร)