หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กวมงาย
อักษรล้านนา
ควฯมงายฯ
เทียบอักษรไทย
[ควมงาย]
ความหมาย

น.เวลาอาหารเช้า ว.กำลังรับประทานอาหารเช้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวมงาย (ควฯมงายฯ)