หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวน
อักษรล้านนา
ควฯร
เทียบอักษรไทย
[ควร]
ความหมาย

ว.ถูกต้อง,พอควร,เหมาะสม: ปกติใช้เป็น เปิงกวน - เพิงควร; ดู...เปิง

ออกเสียงล้านนา
เปิง
อักษรล้านนา
เพิงฯ
เทียบอักษรไทย
[เพิง]
ความหมาย

ว.สมควร,เหมาะสม,เข้ากันได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวน (ควฯร)