หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กวดข้อสอบ
อักษรล้านนา
กวฯดขํอฯสอฯบ
เทียบอักษรไทย
[กวดข้อสอบ]
ความหมาย

ก.ตรวจกระดาษคำตอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวดข้อสอบ (กวฯดขํอฯสอฯบ)