หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวดกอย
อักษรล้านนา
กวฯดคอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กวดคอย]
ความหมาย

ก.ตรวจดู, ตรวจสอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวดกอย (กวฯดคอฯยฯ)