หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กวด
อักษรล้านนา
กวฯด
เทียบอักษรไทย
[กวด]
ความหมาย

ก.ตรวจ,สอบดูให้รู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กวด (กวฯด)