หน้าหลัก
กนเข้าหนม
ค฿นฯขั้าห฿นฯม
[คนเข้าหนม]

ก.คนขนม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กนเข้าหนม (ค฿นฯขั้าห฿นฯม)