หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กนเข้าหนม
อักษรล้านนา
ค฿นฯขั้าห฿นฯม
เทียบอักษรไทย
[คนเข้าหนม]
ความหมาย

ก.คนขนม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กนเข้าหนม (ค฿นฯขั้าห฿นฯม)