หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กนหื้อสูนกั๋น
อักษรล้านนา
ค฿นฯหื้สูรกันฯ
เทียบอักษรไทย
[คนหื้อสูนกัน]
ความหมาย

ก.คนให้เข้ากัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กนหื้อสูนกั๋น (ค฿นฯหื้สูรกันฯ)