หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กนติ๋กๆ
อักษรล้านนา
ค฿นฯติกฯๆ
เทียบอักษรไทย
[คนติกๆ]
ความหมาย

ก.คนไปเรื่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กนติ๋กๆ (ค฿นฯติกฯๆ)