ศูนย์การเรียนอักขระล้านนา(ตัวเมือง)และรีตรอยล้านนา

ศูนย์การเรียนอักขระล้านนา(ตัวเมือง)และรีตรอยล้านนา
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เชียงใหม่
เปิดสอนตัวเมือง 3 ระดับ ดังนี้
1.ระดับต้น(ชั้นเคล้า) สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน เริ่ม อ่าน ออก เขียนได้ เบื้องต้น
2.ระดับกลาง สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานดีหรือผ่านชั้นต้นมาเน้น ฝึกอ่าน/คัด ตัวเมือง จากเอกสาร ลายมือ ใบลาน พับสา และศาสนพิธีล้านนา
3.ระดับสูง สำหรับผู้ผ่านชั้นกลาง หรือ มีความรู้อ่านออกเขียนตัวเมืองได้ดี ฝึกการปริวรรตเอกสาร คร่าว กะโลง วรรณกรรม ฯลฯ
ชั้นพิเศษ ปักขทืนล้านนา วรรณกรรมต่างๆ สำหรับผู้ผ่านชั้นกลาง หรือ มีความรู้อ่านออกเขียนตัวเมืองได้ดี
ดำเนินการสอนโดย
พ่อครูจรีย์ สุนทรสิงห์, พ่อครูดุสิต ชวชาติ, พ่อครูจำพงษ์ ตั้งตระกูล, พ่อครูศิริพงษ์ วงศ์ไชย, พ่อครูเกริก อัครชิโนเรศ, พ่อครูสุดใจ ปาวิชัย, พ่อครูสมศักดิ์ จันทร์น้อย, แม่ครูนงเยาว์ อินทวัน ,นัคเรศ ชนะดวงดี และ ปราชญ์ผู้รู้แขนงต่าง

เรียนเชิญผู้สนใจมาสมัคร/เรียนตามวันเวลาดังประกาศ
ขอบคุณครับ
นัคเรศ ชนะดวงดี