in

ศรีเลา เกษพรหม : ผู้รู้ด้านประเพณีล้านนา

ศรีเลา เกษพรหม

เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 บ้านไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ด้านชีวิตครอบครัว นายศรีเลา สมรสกับนางสาวอำพร เชียงนวล ในปี พ.ศ. 2526 มีบุตรด้วยกัน 2 คน 1. นางสาวกรรณิกา เกษพรหม 2. นางสาวกาญจนา เกษพรหมปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 2 บ้านศรีสองเมือง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140 โทร. 053422454

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานพิมพ์ (ที่ทำร่วมกับ ดร.ฮันส์ เพนธ์ และคนอื่น)- พ.ศ.2540 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 1 จารึกในพิพิธภัณฑ์ เชียงแสน”- พ.ศ.2541 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 2 จารึกพระเจ้ากาวิละ”- พ.ศ.2542 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 3 จารึกในพิพิธภัณฑ์ลำพูน”- พ.ศ.2543 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 4 จารึกในพิพิธภัณฑ์ เชียงใหม่”- พ.ศ.2544 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 5 จารึกในพิพิธภัณฑ์ น่าน และจารึกเมืองน่านที่น่าสนใจ”- พ.ศ.2545 หนังสือ “ดรรชนีชื่อและตำแหน่งบุคคล”- พ.ศ.2546 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 6 จารึกในพิพิธภัณฑ์ เชียงแสน ภาค 2”- พ.ศ.2547 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 8 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่”- พ.ศ.2547 หนังสือ “ดรรชนีชื่อและตำแหน่งบุคคล ภาค 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงใหม่)”- พ.ศ.2548 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 10 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 2”- พ.ศ.2549 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 11 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 3”- พ.ศ.2550 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 12 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 4”- พ.ศ.2551 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 13 จารึกในจังหวัดเชียงราย”- พ.ศ.2552 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 14 ศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าติโลกราช”- พ.ศ.2556 หนังสือ “ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 15 ศิลาจารึกเชียงตุง”ผลงานอื่นๆ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่

(ประเภทหนังสือ)1. เรื่อง “ประเพณีชีวิตคนเมือง” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2539 SRI – CMU 39-3-286 ISBN 7-974-89716-4-32. เรื่อง “ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2541SRI – CMU – 41-3-324 ISBN: 974-657-015-33. เรื่อง “ประเพณีชีวิตคนเมือง” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2544SRI – CMU 39-3-286 ISBN 7-974-89716-4-3 (พิมพ์ครั้งที่ 2)4. เรื่อง “วิถีชีวิตคนเมือง” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2551 SRI – CMU51-3-465 ISBN 7-978-974-672-294-45. “ขึด ข้อห้ามในล้านนา” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539SRI – CMU – 39 – 3 – 296งานบริการวิชาการ

–    เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย รวมแล้วมากกว่า 50 เรื่อง-    เขียนบทความลงในหนังสือสารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวมแล้วมากกว่า 20 เรื่อง-    เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหลายเรื่อง-    เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับหน่วยงานและชุมชน ตั้งแต่ปี 2535- ปัจจุบัน

ผลงานที่มีชื่อเสียง

–    หนังสือประชุมจารึกล้านนา-    ประเพณีชีวิตล้านนา-    วิถีชีวิตล้านนา-    ขึด: ข้อห้ามของล้านนาเกียรติประวัติ

ขอบคุณ www.lannacorner.cmu.ac.th

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

จันทร์สม สายธารา : ผู้รู้ด้านประเพณีล้านนา

สนั่น ธรรมธิ : ผู้รู้ด้านประเพณีล้านนา