in

สนั่น ธรรมธิ : ผู้รู้ด้านประเพณีล้านนา

สนั่น ธรรมธิ

เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ณ บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่อ นายอินศวร ธรรมธิ มารดาชื่อ นางต่อม ธรรมธิ มีพี่น้อง 5 คน ได้แก่ 1. นายสนั่น ธรรมธิ 2. นายมารุต ธรรมธิ 3. นางมาลี มิ่งสกุล 4. นายบัลลังค์ ธรรมธิ 5. นายสุรัตน์ ธรรมธิที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 142 หมู่ 4 ตำบลสุเทพ อำเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053 804 860นายสนั่น ธรรมธิ สมรสกับนางสายสม ธรรมธิ (แก้วหล้า) มีบุตร 2 คน 1.ธนาพิชญ์ ธรรมธิ 2.ชญานิธิ ธรรมธิ

ประวัติการทำงานหลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสนั่น ธรรมธิ ได้เข้าทำงานในโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา ตำแหน่งนักวิจัยของโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยออกปฏิบัติงานดังกล่าวทำให้ได้มีโอกาสศึกษาตำราโบราณล้านนา อันเป็นขุมทรัพย์ทางภูมิปัญญาทุกสาขา อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับบุคลากรในท้องถิ่นต่าง ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเผยแพร่ศิลปการแสดงพื้นบ้านแก่กลุ่มหนุ่มสาวและเยาวชนในท้องถิ่น ผลจากการปฏิบัติงานครั้งนั้น ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวเอาข้อมูลด้านศิลปนาฏศิลป์ การขับขาน ดนตรีและเพลงพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างมากมายมหาศาล

พ.ศ. 2513 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแช่ช้างเทพนากุล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2519 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์ อำเภองาว จังหวัดลำปางพ.ศ. 2522 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2524 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯพ.ศ. 2524 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา, ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2552 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานสำคัญที่ได้รับการเผยแพร่งานวิจัย-    รูปคำภาษาเชียงใหม่และภาษากรุงเทพฯ : การเปรียบเทียบร่วมกับนายดิเรกชัย มหัทธนะสิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2530)-    โครงการชำระปฏิทินและหนังสือปีใหม่เมืองล้านนา (หัวหน้าคณะวิจัย) โดยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2546หนังสือ-    อักษรพิเศษในภาษาล้านนา-    ยุตตสาระ หนึ่งในอักษรพิเศษล้านนา-    โครงการนิราศระยะทางเมืองนคร-    การทำนาแบบโบราณล้านนา-    มื้อจันทร์วันดี-    รีตเก่า รอยหลัง-    ผู้เขียนบทความใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ในส่วนของเครื่องดนตรีพื้นเมือง-    ฟ้อนเชิง-    สุภาษิตคำคร่าว-    โครงดอยสุเทพ-    พิธีกรรมและความเชื่อการปลูกเรือนล้านนา-    สารัตถะล้านนา-    พรหมชาติล้านนา-    นาฏดุริยการล้านนา-    โชค ลาง ของขลัง อารักษ์บทความที่เกี่ยวกับศิลปการแสดง-    ศิลปะการต่อสู้ของล้านนา – การแสดง ในสยามรัฐสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 14633 ปี 43 (วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2536) หน้า 11-    สาวไหม – ลายเซิง ในฟ้อนเชิง ใน “ฟ้อนเชิง: อิทธิพลที่มีต่อฟ้อนในล้านนา” ในเอกสารวิชาการชุดล้านนาคดีศึกษา ลำดับที่ 6 โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537) หน้า 49-56-    ปีใหม่เมืองล้านนา ในวารสารลานคำ ฉบับที่ 5 (เมษายน 2547) หน้า 11-15-    ลักษณะดนตรีพื้นบ้านล้านนา: บทบาทและหน้าที่ที่แผงเร้น ในดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 111-117-    ความเป็นมาของกลองสะบัดชัย ในดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 26 หน้า 133-136-    กลองล้านนา: บทบาทในพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ ในสยามรัฐ ฉบับที่ 155564 ปีที่ 46 (วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2538) หน้า 7

งานดนตรี–   หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-   ครูสอนดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา ชมรมพื้นบ้านล้านนา-   ควบคุมวงและร่วมบรรเลงดนตรีพื้นบ้านล้านนา ในเทปชุด ดนตรีสะล้อ-ซึง วงกลองเต่งถิ้งและวงกลอนล้านนา-   งานแต่งเพลงร้องของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ เพลงอาลัยเสียงซึง วอนอ้าย สาวยองไร้คู่ เสียงซึงถึงน้อง ฮักอ้ายสักคน กำแพงรัก ปักเกอญอ ลุงตาก็อกเปียะ ล้านนาร่วมใจ ฯลฯ

ขอบคุณ www.lannacorner.cmu.ac.th

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

ศรีเลา เกษพรหม : ผู้รู้ด้านประเพณีล้านนา

รวมเพลงบรรเลงล้านนา เพราะๆ หวานๆ