in

ขยายเพิ่มช่องจราจรตั้งแต่แยกเซ็นทรัลแอร์พอร์ตถึงสนามบิน

https://www.cm108.com/bbb/topic/6358-%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99/

โครงการก่อสร้างขยายเพิ่มช่องจราจรตั้งแต่แยกสนามบินถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 61 การประปาจะเริ่มทำการขุดวางแนวท่อประปาใหม่ จะทำในช่วงเวลาหลังชั่วโมงเร่งด่วน จะใช้เวลาประมาณ 20 วัน แล้วเสร็จ ฝากวางแผนการการเดินทางหรือเผื่อระยะเวลาในการเดินทางเส้นทางดังกล่าว สำหรับเส้นทาง…

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

อินทนนท์คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวไม่ขาดสาย

เชียงใหม่สอยแชมป์โลก เมืองเที่ยวสุดคุ้มถูกที่สุด | Chiang Mai Ne