หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
แฝด
อักษรล้านนา
แฝดฯ
เทียบอักษรไทย
[แฝด]
ความหมาย

น๑.เป็นคู่ น๒.จำนวนมากกว่าปกติที่เคยมีเพียงหนึ่ง เช่น คลอดลูกทีเดียว ๓ คน ก็เรียก ลูกแฝด เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
แฝด (แฝดฯ)