หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
เฮื้อ
อักษรล้านนา
เริ้อฯอ
เทียบอักษรไทย
[เรื้อ]
ความหมาย

น.เรียกข้าวเปลือกที่ตกอยู่ แล้วงอกขึ้นจนออกรวงอีกว่า เข้าเฮื้อ - ข้าวเรื้อ; โดยอนุโลมเรียกพืชผลบางชนิดที่เกิดขึ้นทำนองนี้ ก.เรื้อ - รก,ห่างเหินเสียนาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เฮื้อ (เริ้อฯอ)