หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ห่อ
อักษรล้านนา
หํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ห่อ]
ความหมาย

ก.พันหรือหุ้มสิ่งของ ล.เรียกของที่หุ้มด้วยใบไม้หรือกระดาษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ห่อ (หํอฯ)