หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
สู่ขอ
อักษรล้านนา
สู่ขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[สู่ขอ]
ความหมาย

ก.ไปขอหญิงในความปกครองของผู้อื่นเพื่อการสมรส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สู่ขอ (สู่ขํอฯ)