หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลงเมื่อ
อักษรล้านนา
ล฿งฯเมิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ลงเมื่อ]
ความหมาย

ก.ดูโชคชะตา; ตวายเมื่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงเมื่อ (ล฿งฯเมิ่อฯอ)