หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยู้ใส่กั๋น
อักษรล้านนา
ยู้ไส่กันฯ
เทียบอักษรไทย
[ยู้ใส่กัน]
ความหมาย

ก.ผลักเข้าหากัน,บังคับให้แต่งงานกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยู้ใส่กั๋น (ยู้ไส่กันฯ)