หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยื้อ
อักษรล้านนา
ยื้
เทียบอักษรไทย
[ยื้อ]
ความหมาย

ก.แย่งด้วยอาการฉุด,ยุด,ดึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยื้อ (ยื้)