หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยืน
อักษรล้านนา
ยืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ยืน]
ความหมาย

ว.อยู่นาน,คง,ทน เช่น อายุยืน ยั่งยืน ยืนยง (ถ้าเขียน อฺยฺืน หมายถึง ตั้งตัวตรงโดยใช้เท้าเหยียบพื้นไว้ เช่น อฺยฺืนงำหัว)

ออกเสียงล้านนา
ยฺืน
อักษรล้านนา
อยฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺืน]
ความหมาย

ก.อาการที่เอาเท้าเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวขึ้นไป,ตั้งขึ้น,ตั้งอยู่. (ถ้าเขียน ยืนฯ-ยืน หมายถึง อยู่นาน,คง,ทน; ดู...ยืน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยืน (อยฯนฯ)