หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม้าน
อักษรล้านนา
ม้านฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้าน]
ความหมาย

น.ช้ำ,ฟก,ครึ่งสดครึ่งแห้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้าน (ม้านฯ)