หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มุงดินขอ
อักษรล้านนา
มุงดิขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[มุงดินขอ]
ความหมาย

ก.มุงหลังคาด้วยดินขอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุงดินขอ (มุงดิขํอฯ)