หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พากปั๊ด
อักษรล้านนา
ฯระฯพากฯพัลฯด
เทียบอักษรไทย
[พรากพลัด]
ความหมาย

ก.พรากพลัด - พลัดพราก,แยกจากกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พากปั๊ด (ฯระฯพากฯพัลฯด)