หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝาน
อักษรล้านนา
ฝานฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาน]
ความหมาย

ก.เฉือนหรือตัดให้เป็นชิ้นเป็นแผ่นบางๆ เช่น ฝานมะนาว ฝานมะม่วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาน (ฝานฯ)